Danh nhân - Sử cũ

Vĩnh bảo giành chính quyền

26/06/2016 13:26

- Tháng 3/1937 Đoàn Thanh niên dân chủ huyện thành lập.

- Tháng 8/1938 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện được thành lập.

- Chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền, đầu tháng 4/1945 Hội nghị Việt Minh toàn huyện họp thành lập Huyện bộ Việt Minh Vĩnh Bảo. Cũng trong thời kỳ đó Đội tự vệ tập trung đầu tiên của huyện được thành lập.

- Ngày 20/8/1945, nhân dân toàn huyện đã đồng khởi đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

- Ngày 22/8/1945, chính quyền cách mạng lâm thời huyện ra mắt nhân dân.

Mã bảo mật

Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập Website